VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Политика на бисквитките

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Номер на версията

3

Дата, от която встъпва в сила

25 май 2018 г.

Дата на последна актуализация

14.07.2021г.

 

 

 

Политиката за поверителност се разделя на четири части:

§  част A – уводна информация;

§  част Бинформация за това, как се обработват личните Ви данни;

§  част Винформация за правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни;

§  част Гинформация за използването на т. нар. файлове бисквитки.

 

 

A. УВОД

 

A.1. Какво представлява политиката за поверителност?

По-долу в политиката за поверителност описваме начина, по който „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва Вашите лични данни.

 „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД уважава правата на субектите на данни и се грижи за осигуряване на съответната защита при обработването на данните.

 

A.2. Контакт с нас

Можете да се свържете с „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД като използвате следните данни за контакт:

 

Имейл

info@visionexpress-bg.com

Адрес за кореспонденция :

„ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

гр. София, 1303, бул. “Александър Стамболийски“ №30

телефон

 

Идентификация на администратора на лични данни

„ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 175436176

гр. София, 1303, бул.“Александър Стамболийски“ №30 

 

A.3. Промени в политиката за поверителност

„ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД може да прави промени в настоящата политика за поверителност по всяко време като информира потребителите и клиентите. Това става като публикува актуализираната версия на политиката за поверителност в уебсайта и/или предоставя на разположение екземпляр, достъпен за запознаване във физическите магазини и офис.

 

A.4. Определения

Понятията, използвани в настоящата политика за поверителност трябва да се разбират по следния начин:

 

Понятие

Описание

Лични данни

·                    всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни");

·                    физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице, както и всяка друга информация, която се определя от приложимото право като лични данни;

Специални (чувствителни) категории лични данни

·                    Лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация , както и всички други лични данни, които се определят от приложимото право като специални.

Обработка на личните данни

·                 Обработка на личните данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Администратор на личните данни

·                      Администратор на лични данни е всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Субект на данните

·                всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора

Съгласие на субекта на данните

·                    всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

Дете

·                    Общият Регламент за защита на данните ( Регламент 2016/679) определя като дете всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си. Съгласно чл. 25в от Закона за защита на личните данни обработването на данни на субект на данни – лице, ненавършило 14 години, въз основа на съгласие по смисъла на чл. 4, т. 11 от Регламент (ЕС) 2016/679, включително в случаите на пряко предлагане на услуги на информационното общество по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия, е законосъобразно само ако съгласието е дадено от упражняващия родителски права родител или от настойника на субекта на данните.

Профилиране

·                    всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

 

Нарушение на сигурността на лични данни

·                    нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин

Получател

·                    физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването

 

А.5. Съгласие – допълнителна информация :

1. Под „съгласие“ , „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще разбира : всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

Съгласие на субекта на лични данни се изисква винаги, когато не съществува алтернативно правно основание за обработването.

2. „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД приема, че е дадено "съгласие" само случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без да му бъде упражняван натиск.

Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни.

3. Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни. Трябва да има активна комуникация между администратора и субекта, за да е налице съгласие. Администраторът трябва да може да докаже, че е получено съгласие за дейностите по обработване.

4. За специални категории данни трябва да се получи изрично писмено съгласие, освен ако не съществува алтернативно законно основание за обработване.

5. Съгласието на субекта за обработване на  лични или  специални категории данни се дава - въз основа на съответния документ за съгласие, предоставен от субекта на данни на администратора за всяка конкретна цел на обработване. Когато субектът подписва договор, съгласие не е необходимо, защото данните му се събират на друго законово основание.

6. Когато „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва лични данни на деца, трябва да бъде получено разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т. н.). Това изискване се прилага за лица на възраст под 14 години. За лица на възраст между 14 години и 18 години съгласието се дава лично, но се изисква и съгласието на родител/попечител.   

 

A.6. Правни разпоредби относно поверителността :

Начинът на обработка на личните Ви данни се определя от действащите правни разпоредби, като например Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните- ОРЗД), т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation),  както и от националния Закон за защита на личните данни.

 

Тези правила регламентират, наред с другите основни положения,  Вашите права, свързани с личните данни и правните задължения на „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, свързани с обработката на личните Ви данни.

 

Б. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Б.1. Кой е администратор на личните Ви данни

 

„ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията – гр. София с ЕИК 175436176, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1303, р-н Възраждане, бул. “Александър Стамболийски“№30, е администратор на личните Ви данни, събирани и обработвани от нас във връзка и по повод на взаимоотношенията, в които влизате с нас.  

 

Б.2. Какви данни се обработват?

 

„ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД събира и обработва личните данни на:

§  клиентите;

§  посетителите на търговските обекти;

§  кандидати за работа;

§ служители и лица, с които сме сключили граждански договори;

 

 

Към личните данни, събирани и обработвани от  „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се причисляват:

§  данните за контакт и идентификацияимена, единен граждански номер, адрес,  имейл адрес, номер на мобилния телефон, номер и дата на документ за самоличност ;

§ адресните данниадрес на местоживеене;

§ верификационните даннивъзраст (напр. при резервиране на посещение);

§ данните за банкови сметки  при плащане на стоки и услуги по банков път;

§ данни за образование, професионална квалификация и опит; икономическа и финансова информация (доход, финансово състояние, данъчно положение и др.); семейно положение, деца и социално положение;  данни относно здравето, осъждания и нарушения за нашите служители и лицата, с които сме сключили граждански договори;

§ данни за образование, професионална квалификация и опит – за кандидати за работа;

§ данни, събрани чрез видеонаблюдение и видеозаснемане на лица, посещаващи и намиращи се в търговките ни обекти.

 

ВАЖНО !

 

„ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД събира и обработва специални (чувствителни) лични данни, свързани с здравословното (медицинското) състояние на субектите, единствено въз основа на дадено от тях изрично писмено съгласие и единствено за изпълнение на целите, посочени в Б.4.

Същите се събират и обработват с цел осигуряване на възможно най-високо качество и ефективност на предлаганите от „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД услуги, съобразени към конкретното офталмологично състояние на субекта на данните, явяващи се абсолютно необходими за изпълнение на поръчките на клиентите за покупка/изработка на изделия за корекция на зрението.

 

„ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД събира и обработва лични данни на деца ( физически лица под 14 годишна възраст) единствено въз основа на изрично писмено съгласие, дадено от техните родители/настойници/попечители. За лица, на възраст от 14г. до 18г., съгласието трябва да е дадено лично и от родител/попечител.

 

Видеонаблюдение: С цел осигуряване безопасността на служители и посетители,  охрана на имущество,  контрол върху трудовата дисциплина във всички стопанисвани от нас търговски обекти се осъществява видеонаблюдение. Системата за видеонаблюдение използва  уебкамери, записите се съхраняват 30 дни, след което се унищожават  чрез изтриване,  външни лица нямат достъп до записите.  Записите може да се запазват извън посочения по - горе срок в случаите, когато е нужно за целите на разследване на престъпления или нарушения.

 

Б.3. Задължително ли е да предоставя личните си данни?

Предоставянето на данни е доброволно.

В случаите, в които не са предоставени данни, „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД няма да може да Ви предоставя услуги, стоки или да Ви информира за нови продукти и промоционални кампании.

Предоставянето на данни е задължително за служители и лица, с които сме сключили договори.

 

 

Б.4. С каква цел са обработвани данните ми?

Данните, получени за конкретни цели, следва да се събират и обработват само за тези цели, които съответстват на дейностите по обработване.

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, включително, но не само:

1. За осигуряване на възможност да Ви предоставим услуги и продукти с най-високи качество и степен на съответствие със Вашите индивидуални потребности, посочени от Вас или следващи от Вашето състояние ;

2. За осигуряване на възможност да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

3. За осигуряване на възможност Ви изпращаме информация, свързана с директния маркетинг -специални кампании, промоции, нови наши продукти и услуги и други подобни рекламни цели;

4. За сключването и изпълнението на договори;

5. За изпълнение на  законови задължения;

6. За защита на легитимните ни интереси;

7. За осигуряване безопасността на служители и посетители,  охрана на имуществото, респ. за разкриване на посегателства.

 

 

Б.5. Колко дълго се съхраняват данните ми?

Данните Ви ще се съхраняват за следващите периоди:

 

Правно основание за обработка

Период на обработка на лични данни

Изпълнение на договори

Личните данни на клиентите, служители, съконтрагенти по граждански договори се съхраняват до изтичане на давностните срокове за предявяване на претенции по тях плюс една година след това, освен ако законови норми изискват по-дълго съхранение.  

Правни задължения на „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

В някои случаи законовите разпоредби налагат задължение за съхраняване на лични данни за по-дълъг период (напр. разпоредби от данъчното законодателство).

В тези случаи,  Вашите лични данни ще се съхраняват за  периода, определен в съответния закон, плюс още една година.

Дадено  съгласие

Данните, за събирането и обработката на които Сте дали съгласие,  ще бъдат обработвани от страна на „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, докато не оттеглите даденото от Вас доброволно съгласие за обработката им. Същите ще бъдат съхранявани до изтичане на давностните срокове за предявяване на претенции.

Правно регулиран интерес на  администратора

Данните Ви ще бъдат обработвани, докато съществува правно регулиран интерес, като е възможно съхраняването им за сроковете, в които е възможно предявяване на претенции.

Кандидати за работа

Данните се обработват максимум за 6 месеца.

 

Б.6. Къде се обработват моите данни?

Личните данни на клиентите и потребителите се обработват и съхраняват в Европейското икономическо пространство.

В случаи, че се налага трансфер на данни към страни извън ЕС, това се извършва единствено към държави, предоставящи подходящо ниво на защита на правата и свободите на физическите лица и отговарящи на условията за решение за адекватност.

Чл. 45 пар. 8 от ОРЗД - Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз и на своя уебсайт списък на трети държави, територии и конкретни сектори в трета държава и международни организации, за които е решила, че осигуряват или че вече не осигуряват адекватно ниво на защита. Повече за политиката на адекватност при трансфера на лични данни:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Б.7. На кого се предоставят данните ми?

Получатели на Вашите лични данни са следните субекти: държавни органи; частни субекти – партньори на администратора.

За изпълнение на задълженията на „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, личните данни на клиентите могат да бъдат прехвърлени на трети лица, спомагащи изпълнението на поръчките, например куриерски фирми, както и на субекти, които си сътрудничат с „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД , например извършващи медицински прегледи, издаващи рецепти и други услуги, поръчани от клиента.

 

Б.8. Вземат ли се автоматично решения, които ме касаят пряко, въз основа на личните ми данни?

Личните данни на клиентите не се използват за вземане на решения, които се основават само на автоматизирана обработка, включително профилиране, имащи правни последици за клиентите или пряко ги засягат.

 

В. ВАШИТЕ ПРАВА

 

Съгласно ОРЗД, субектът на данни има следните права по отношение на обработването на личните му данни:

      Да получи информация за личните данни, свързани с него, които се обработват от администратора, и за целта, за която се обработват, включително да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни и третите страни, на които данните се предават;

      Да поиска копие от своите лични данни от администратора;

      Да иска от администратора коригиране на лични данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;

      Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен");

      Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;

      Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;

      Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.

      Да се обърне с жалба до надзорен орган, ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;

      Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

      Да оттегли съгласието си  за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

      Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;

      Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

 

В.1. Как мога да упражня правата си?

Можете да се обърнете със заявление към нас, изпратено по поща, имейл  или подадено при нас служител в някой от търговските ни обекти.

След като заявлението Ви бъде прието и след евентуална верификация на самоличността Ви, ще предприемем съответните действия, свързани с него.

Ще получите отговор от нас възможно най-скоро, но (като общо правило) не по-късно от един месец. В ситуация, в която заявлението ви е изключително сложно или желанието Ви е да изпълним много задачи едновременно, този краен срок може да бъде удължен максимум два месеца. В този случай ще бъдете информирани за това продължаване на срока за отговор.

 

Отговорите на вашите въпроси и комуникацията с Вас и нашите дейности, свързани с вашите заявления, са (по принцип) безплатни.

 

В.2. Право на достъп

Имате право на достъп до личните си данни. Можете да се обърнете към „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  с въпроси относно:

§  потвърждение дали обработваме Вашите лични данни;

§  целите на обработката на личните Ви данни;

§  категорията на Вашите лични данни;

§  информация за получателите на Вашите лични данни;

§  информация за планирания период на съхранение на Вашите лични данни (или критериите за неговото определяне);

§  информация за Вашите права, свързани с личните Ви данни;

§  информация за източниците на Вашите лични данни в ситуациите, в които те не са взети лично от вас;

§  информация за автоматизираното вземане на решения въз основа на обработката на Вашите лични данни, включително и профилирането им.

 

Също така можете да поискате копие от обработваните лични данни. Издаването на следващи екземпляри, касаещи състоянието на личните данни може да бъде платено.

 

В.3. Други права, свързани с обработката на данни

 

Във връзка с обработката на Вашите лични данни имате следните права:

 

Вашите права

Описание на вашите права

Право данните да се коригират

·       Имате право да поискате коригиране на личните данни, ако те са неправилни или непълни.

·       В случай на непълни данни, имате право да поискате тяхното попълване и можете да предоставите на „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД съответното заявление за това.

Право за ограничаване на обработката

·       Имате право да поискате „блокиране“ на личните ви данни в някои случаи, включително в случай че:

§  поставяте под въпрос точността на данните - за периода, в който проверяваме верността им;

§  възразите (повече информация за възражението в точка В.5. ).

 

·       „Блокирането“ на данните Ви се състои в това, че „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще продължи да съхранява Вашите лични данни, но няма да можем да ги обработваме по никакъв друг начин, освен в специални ситуации (например, когато има важна публична необходимост).

Право за прехвърляне на данни

·       Имате право да изискате Вашите лични данни  в структуриран, общо използван формат, достъпен за разчитане от машини.

·       Имате право да изпратите тези данни на друг администратор на данни.

·       Също така, имате право да поискате от „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да прехвърли тези данни на друг администратор на данни, ако това е технически възможно.

·       Правото за прехвърляне на лични данни важи само за ситуации, в които те се обработват въз основа на съгласието Ви или въз основа на договор (например, когато данните се обработват като част от поръчката на продуктите на „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД );  

Право за изтриване на данни

(т. нар. право да бъдете забравени)

·       Имате право да поискате изтриване на личните ви данни в някои случаи, включително когато:

§  Вашите данни се обработват неправомерно;

§  вече не са необходими за постигане на целите, за които са били събрани или обработени;

§  няма правно основание за тяхната обработка (напр. при оттегляне на съгласието Ви или когато Сте възразили и при липса на друго правно основание за обработката им).

 

·       Вашето право да поискате изтриване на личните Ви данни може да бъде ограничено в някои случаи, включително когато обработката им е необходима за изпълнение на правните задължения на администратора (напр. в съответствие със задълженията, свързани с воденето на счетоводството).

 

В.4. Право на оттегляне на съгласие

 

Вие имате право да оттеглите даденото от Вас доброволно съгласие по всяко време, като подадете писмено Искане за оттегляне на съгласие.  

 

Внимание! Оттеглянето на съгласието може да доведе до това, че „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД няма да може да Ви предоставя последващи услуги или информира за нови продукти и промоционални кампании.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на лични данни, която е била извършена преди неговото оттегляне.

 

В.5. Право на възражение

 

Имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, ако такава обработка се основава на законния интерес на „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД .

 

Можете да повдигате възражения по причини, свързани с конкретната ситуация. В случай на повдигане на възражение относно:

§  обработката на лични данни за целите на директния маркетинг - „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД няма да може да обработва вашите лични данни;

§  обработката на лични данни за други цели - „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД няма да може да обработва вашите лични данни, освен ако не съществуват легитимни и законосъобразни основания за обработка, доминиращи Вашите интереси, права и свободи или причини за формулиране, разследване или защита на Вашите искове.

 

Правото да се повдигат възражения се отнася само до обработката на лични данни въз основа на законния ни интерес и не засяга обработката на Вашите лични данни въз основа на изпълнение на договора, вашето съгласие или друго правно основание (повече информация относно правните основания за обработка в точка Б.4. ).

 

В.6. Право на подаване на жалба

 

Имате право да подадете жалба до надзорния орган, като използвате информацията за контакт по-долу:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2  


Електронна поща: 
kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

 

Г. Файлове бисквитки

 

Г.1. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките (познати още като файлове cookies)  представляват електронни (IT) данни, по-специално текстови файлове, които се съхраняват в крайното устройство на потребителя на уебсайта и клиента и са предназначени да улеснят използването на съответните елементи на уебсайта. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който идват, времето за съхранение в крайното устройство и уникален номер.

Уебсайтът използва два основни типа бисквитки: сесийни бисквитки (session cookies)  и постоянни бисквитки (persistent cookies). Бисквитките за сесии са временни файлове, които се съхраняват в крайното устройство на потребителя, докато се излезе от системата, напускайки уебсайта или изключвайки софтуера (браузъра). Постоянните бисквитки се съхраняват на крайното устройство на потребителя и клиента за времето, посочено в параметрите на файла бисквитка, или докато бъдат изтрити от потребителя и клиента.

 

Г.2. С каква цел уебсайтът използва бисквитки?

„ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  използва на сайта си https://www.visionexpress-bg.com/ бисквитки за следните цели:

  • адаптиране на съдържанието на страниците на уебсайта към предпочитанията на потребителя и клиента и оптимизиране на използването на уебсайтове; по-точно, тези файлове позволяват да се разпознае устройството на потребителя на услугата и клиента и уебсайтът да бъде правилно показан, съобразен с индивидуалните му нужди;
  • създаване на статистики, които помагат да се разбере как потребителите на уебсайта и клиентите ползват уебсайтовете, което позволява подобряване на тяхната структура и съдържание;
  • поддържане на сесията на клиента (след влизане в системата), благодарение на което клиентът не трябва да въвежда отново данните си за вход и парола на всяка следваща страница на уебсайта.

Г.3. Какви бисквитки използва уебсайтът?

„ВЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  използва следните бисквитки:

Название на бисквитката

Описание на бисквитката

Период на съхранение на бисквитките

uid

Аналитични бисквитки

120  дни

fr

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

365 дни

_gat_UA-92443388-36

Аналитични бисквитки

2 години

_dc_gtm_UA-22269153-1

Аналитични бисквитки

2 години

uid

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

30 дни

onet_retarg

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

365 дни

alt_ve_promo_key

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

24 часа

alt_ve_promo_val

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

24 часа

ve_promo_key

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

24 часа

ve_promo_val

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

24 часа

_gat_Ua-92443388-36

Аналитични бисквитки

2 години

cookiePolicyy

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

10 години

cid

Аналитични бисквитки

28 дни

ve-common

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

24 часа

_dc_gtm_UA-22269153-1

Аналитични бисквитки

2 години

 

Г.4. Как мога да управлявам съгласието си за използването на бисквитки?

Софтуерът, използван за сърфиране в уебстраници (браузърът), по подразбиране позволява съхранението на бисквитки на крайното устройство на потребителя и клиента. Потребителите и клиентите на уебсайтове могат да променят настройките си за бисквитки по всяко време. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното боравене с бисквитки в настройките на браузъра или да информират за всяко вписване в устройството на уебсайта и клиента. Подробна информация за възможностите и начините на работа с бисквитките можете да намерите в настройките на софтуера (браузър).

Внимание! Изтеглянето на Вашето съгласие за използването на бисквитки може да означава ограничаване на някои от функциите на уебсайта.

 

 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции