VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Политика на бисквитките

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Номер на версията

1

Дата, от която встъпва в сила

25 май 2018 г.

Дата на последна актуализация

няма

 

 

 

A. УВОД

A.1. Какво представлява политиката за поверителност?

По-долу в политиката за поверителност описваме начина, по който Vision Express ООД (по-нататъкVision ExpressилиНие”) обработва Вашите лични данни, когато ползвате нашите услуги, предлагани посредством интернет страницата ни („Уебсайт”) и във връзка с услугите, предоставяни въз основата на правилата за предоставяне на услуги  („Правилник”) 

 

Политиката за поверителност се разделя на четири части:

§  част A – уводна информация;

§  част Бинформация за това, как се обработват личните Ви данни;

§  част Винформация за правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни;

§  част Гинформация за използването на т. нар. файлове бисквитки.

 

Vision Express уважава всички данни, предоставени както активно, така и пасивно от лицата, които посещават уебсайта, т.е. потребителите на уебсайта („Потребители”) и клиентите, и се грижи за осигуряване на съответната защита на събираните данни.

 

A.2. Контакт с нас

Можете да се свържете с Vision Express  с помощта на полето  Контакт  или като използвате следните данни за контакт:

 

Имейл


Традиционна поща или лично предаване на писмени документи

Vision Express SP sp. z o. o.

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, Poland/Полша

budynek Nefryt 1p.

 

с бележкаЛИЧНИ ДАННИ

 

A.3. Промени в политиката за поверителност

Vision Express може да прави промени в настоящата политика за поверителност по всяко време като информира потребителите и клиентите. Това става като публикува актуализираната версия на политиката за поверителност в уебсайта, информира за това клиентите чрез изпращане на актуализираната версия на политиката за поверителност на имейлите им или публикува съответната информация за това пряко на профилите на клиентите, ако клиентите имат такъв.

 

Във връзка с това препоръчваме клиентите и потребителите редовно да проверяват актуалната версия на политиката за поверителност. Ако потребителят/клиентът не приема промените в политиката за поверителност, то той трябва да престане да използва уебсайта.

 

A.4. Определения

Понятията, използвани в настоящата политика за поверителност трябва да се разбират по следния начин:

 

Понятие

Описание

лични данни

Това са всички информации, касаещи идентифицираното физическо лице или възможностите за идентифицирането му.

възможно за идентифициране лице

Това е лице, чиято самоличност може да се определи пряко или непряко, напр. чрез идентификационен номер или фактор определящ неговите физически, физиологични, умствени, икономически, културни или обществени характеристики.

обработка на личните данни

Това е всяка операция с личните данни, вкл. събиране, фиксиране, съхранение, обработка, промяна, преотстъпване, изтриване, копиране.

администратор на личните данни

Това е субект, който определя целите и средствата за обработка на лични данни и е отговорен за тяхното обработване в съответствие със закона.

 

Понятия като клиент, салон, посещение, интернет платформа и други, използвани в тази политика за поверителност, са определени в правилника.

 

A.5. Правни разпоредби, относно поверителността

Начинът на обработка на личните Ви данни - освен правилата и политиките, приети от Vision Express – се определя и от правни разпоредби, като например Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните), т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation)

 

Тези правила регламентират, наред с другото Вашите права, свързани с личните данни и правните задължения на Vision Express, свързани с обработката на личните Ви данни.

 

Б. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Б.1 Кой е администратор на личните Ви данни

Vision Express ООД със седалище във Варшава, Domaniewska 39, (пощенски код 02-672) е администратор на личните Ви данни, събирани чрез посредничеството на уебсайта или във връзка с услугите, предоставяни въз основа на правилника.

 

Б.2. Какви данни се обработват?

Vision Express събира и обработва личните данни на:

§  потребителите на уебсайта и на клиентите; и на

§  лицата, на които клиентите поръчват продукти или услуги, напр. посещение (за целите на настоящата политика подобни лица се възприемат като клиенти).

 

Vision Express може да събира и обработва данни вкл. и по време на:

§  регистрирането на индивидуален акаунт в интернет платформата;

§  правенето на поръчки, посредством интернет платформата;

§  резервирането на посещения в салоните;

§  записването за получаването на бюлетина;

§  подаването на рекламации или запитвания за продукти и услуги, предоставяни от Vision Express.

 

Към личните данни, събирани и обработвани от  Vision Express се причисляват:

§  данните за контактиме, фамилно име, имейл адрес, номер на мобилния телефон;

§  адресните даннипощенски адрес на местоживеене;

§  верификационните даннивъзраст (напр. при резервиране на посещение);

§  данните за посещениетоцел на посещението (напр. скрининг на очите) или датата, часът и мястото на посещението;

§  данните за поръчкитедекларираните проблеми с очите.

 

Б.3. Задължително ли е да предоставя личните си данни?

Предоставянето на данни е доброволно, обаче ако не се предоставят данни, които са необходими например за създаване на индивидуален профил в интернет платформата, предоставяне на услугата или предоставяне на отговори на запитвания и жалби, то това може да затрудни или блокира  действията на Vision Express или да не отговори на очакванията на клиента или потребителя.

 

Б.4. С каква цел и въз основа на какво са обработвани данните ми?

Вашите данни се обработват в съответствие със следните правни основания:

 

Правни основания за обработката [General Data Protection Regulation]

Цел на обработката

Описание на правните основания за обработката

Изпълнение на договора

[Чл. 6 § 1 буква б) General Data Protection Regulation]

 Личните данни на клиентите могат да бъдат обработвани от Vision Express, за да се предоставят услуги от страна на Vision Express, поръчани от клиента в съответствие с правилника, като създаване на индивидуален акаунт, поръчване на продукти и услуги чрез интернет платформата и резервиране на посещения.

За горепосочената цел Vision Express може да изпрати на имейл адреса и на телефонния номер на Клиента, например информация за следващите етапи на поръчката в Интернет платформата, напомняния за датите на посещенията в салоните и т.н.

 

Обработката на данни с цел реализиране на услуги, предоставени от Vision Express, поръчани от клиента в съответствие с правилника, е законна, тъй като е необходима за изпълнението на договора с клиента, например предоставянето на услуга.

 

Като част от функциите, достъпни в съответния акаунт,  клиентът може да има достъп, например, до историята на изследванията, рецептите, покупките, медицинските прегледи.

 

Правни задължения Vision Express

[Чл. 6 § 1 буква в) General Data Protection Regulation]

Личните данни на клиентите и потребителите могат да бъдат обработени, за да се отговори на жалби относно уебсайта, интернет платформата и продуктите.

Обработката на данни е законна, тъй като е необходима за цели, произтичащи от приложимите законови разпоредби (напр. Закона за правата на потребителите или Гражданския кодекс).

правно регулиран интерес на Vision Express
[Чл. 6 § 1 буква е) General Data Protection Regulation]

 

Личните данни на потребителите (например, ако са поръчали бюлетин) и клиентите могат да бъдат обработвани от Vision Express и за маркетинг на продукти и услуги на Vision Express.

 

Личните данни на Клиенти и Потребители също могат да бъдат обработени, за да отговарят на запитвания, оплаквания и съмнение относно уебсайта, интернет платформата и продуктите.

Обработката на данни за тези цели е законосъобразна, тъй като е необходима за целите на законно обосновани интереси, преследвани от Vision Express.

 

Законен интерес на Vision Express е обработката на данните на клиента и потребителя, за да се предлагат на пазара продукти и услуги на Vision Express.

 

Законен интерес на Vision Express е и необходимостта да се отговори на запитванията на клиентите и потребителите и да се разгледат рекламациите.

 

вашето съгласие

[Чл. 6 § 1 буква a) General Data Protection Regulation]

Потребителят (напр. чрез уебсайта) и клиентът (напр. по време на регистрацията на индивидуален акаунт) могат да дадат съгласието си за получаване на търговска информация чрез електронна поща, напр. бюлетин и директен телефонен маркетинг.

Съгласието не е необходимо условие за ползването на услугите на Vision Express.

 

Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, например чрез настройките на акаунта в панела на акаунта или чрез кликване върху линка, съдържащ се в имейла, който сте получили и който съдържа маркетинговото съдържание.

 

Оттеглянето на съгласието не засяга обработването (или съответствието на тази обработка със закона) преди оттеглянето на съгласието (например предоставяне на търговска информация и телефонен маркетинг, извършени преди неговото оттегляне).

 

 

Б.5. Колко дълго се съхраняват данните ми?

Данните Ви ще се съхраняват за следващите периоди:

 

Правно основание за обработка

Период на обработка на лични данни

изпълнение на договора

Личните данни на клиентите и потребителите ще се съхраняват дотогава, докато е необходимо да се използват за функционирането на индивидуалния акаунт, да се предоставят услуги и да се подготви отговор на запитване или рекламация, но не по-дълъг от:

(i)                  времето на изтриване на акаунта или

(ii)                 разглеждането на рекламацията или

(iii)               представянето на жалбите.

правни задължения на Vision Express

В някои случаи законовите разпоредби налагат задължение за съхраняване на лични данни за по-дълъг период (напр. разпоредби от данъчното законодателство). В този случай вашите лични данни ще се съхраняват за този период в съответствие със закона.

вашето съгласие

Данните ви ще бъдат обработвани, докато не оттеглите доброволното съгласие за обработката им.

правно регулиран интерес на  Vision Express

Данните ви ще бъдат обработвани, докато ясно не възразите срещу обработката им.

 

Б.6. Къде се обработват моите данни?

Личните данни на клиентите и потребителите се обработват и съхраняват в Европейското икономическо пространство.

Б.7. На кого се предоставят данните ми?

Получатели на Вашите лични данни са следните субекти:

 

 

Название

Данни за контакт

Линк към страницата на получателя на данните

Trio Management Effective Tools Sp. z o.o.

Trio Management

ul. Wołoska 9, Budynek Platinium I

02-583 Warszawa

Poland

http://triomanagement.pl/pl/

GetResponse Sp. z o.o.

Gdańsk

Arkońska 6/A3

80-387 Gdańsk, Poland

https://www.getresponse.pl/

ComVision  Sp. z o.o.

ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice

Poland

https://www.smsapi.pl/

nazwą FWRD Michał Borek

Górczewska 224/287

01-460 Warszawa

Poland

http://fwrd.eu/

Infor IT Sp. z o.o.

Okopowa 58/72

01-042 Warszawa

Poland

http://www.inforit.pl

Contact Center sp. z o.o.

 

ul. Stawki 2a, 

00-193 Warszawa

Poland

http://www.contactcenter.pl/pl/

Loyalty Point Sp z o.o.

Franciszka Klimczaka 1

 02-797 Warszawa

Poland

http://www.loyaltypoint.pl/

Inforsys S.A.

Oddział w Radzyminie

Al. Jana Pawła II 24

05-250 Radzymin

Poland

http://inforsys.pl/

Administration Personel Services Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

Poland

https://www.arvato.com/pl-pl.html

Scandinavian Technology Institute AS


Innspurten 15, NO-0663 Oslo, Norway

 

http://gapvision.com/

 

Допълнително, за да се предоставят услуги, поръчани съгласно правилника, личните данни на клиентите могат да бъдат прехвърлени на трети лица, изпълняващи поръчките, например куриерски фирми, както и субекти, които си сътрудничат с Vision Express, например извършващи медицински прегледи, издаващи рецепти и други услуги, поръчани от клиента.

Б.8. Вземат ли се автоматично решения, които ме касаят пряко, въз основа на личните ми данни?

Личните данни на клиентите не се използват за вземане на решения, които се основават само на автоматизирана обработка, включително профилиране, имат правни последици за клиентите или пряко ги засягат.

 

В. ВАШИТЕ ПРАВА

В случаите, когато правните разпоредби предвиждат това, клиентът и потребителят имат определени права, свързани с личните данни, които са описани подробно по-долу. Някои от тези права, напр. правото данните да се проверяват, коригират и изтрият, клиентът може да упражни директно в панела на дадения акаунт, създаден от него.

 

В.1. Как мога да упражня правата си?

Можете да се обърнете с определено заявление към нас, като използвате данните за контакт в полето Контакт След като заявлението Ви бъде прието и след евентуална верификация на самоличността Ви, ще предприемем съответните действия, свързани с него.

 

Съгласно правилата ще получите отговор от нас възможно най-скоро, но (като общо правило) не по-късно от един месец. В ситуация, в която заявлението ви е изключително сложно или желанието Ви е да изпълним много задачи едновременно, този краен срок може да бъде удължен максимум два месеца. В този случай ще бъдете информирани за това продължаване на срока за отговор.

 

Отговорите на вашите въпроси и комуникацията с вас и нашите дейности, свързани с вашите заявления, са (по принцип) безплатни.


В.2. Право на достъп

Имате право на достъп до личните си данни. Можете да се обърнете към Vision Express с въпроси относно:

§  потвърждение дали обработваме Вашите лични данни;

§  целите на обработката на личните Ви данни;

§  категорията на Вашите лични данни;

§  информация за получателите на Вашите лични данни;

§  информация за планирания период на съхранение на Вашите лични данни (или критериите за неговото определяне);

§  информация за Вашите права, свързани с личните Ви данни;

§  информация за източниците на Вашите лични данни в ситуациите, в които те не са взети лично от вас;

§  информация за автоматизираното вземане на решения въз основа на обработката на Вашите лични данни, включително и профилирането им.

 

Също така можете да ни поискате копие от обработваните лични данни. Издаването на следващи екземпляри, касаещи състоянието на личните данни може да бъде платено.

 

В.3. Права, свързани с обработката на данни

Във връзка с обработката на Вашите лични данни имате следните права:

 

Вашите права

Описание на вашите права

право данните да се коригират

Имате право да поискате коригиране на личните си данни, ако те са неправилни или непълни. В случай на непълни данни, имате право да поискате тяхното попълване и можете да предоставите на Vision Express съответното заявление за това.

право за ограничаване на обработката

Имате право да поискате „блокиране“ на личните ви данни в някои случаи, включително в случай че:

§  поставяте под въпрос точността на данните - за периода, в който проверяваме верността им;

§  възразите (повече информация за възражението в точка В.5. ).

 

„Блокирането“ на данните Ви се състои в това, че Vision Express ще продължи да съхранява вашите лични данни, но няма да можем да ги обработваме по никакъв друг начин, освен в специални ситуации (например, когато има важна публична необходимост).

 

право за прехвърляне на данни

Имате право да изискате вашите лични данни от Vision Expess в структуриран, общо използван формат, достъпен за разчитане от машини. Имате право да изпратите тези данни на друг администратор на данни. Също така имате право да поискате от Vision Express да прехвърли тези данни на друг администратор на данни, ако това е технически възможно.

 

Правото за прехвърляне на лични данни важи само за ситуации, в които те се обработват:

§  въз основа на съгласието Ви или въз основа на договор (например, когато данните се обработват като част от поръчката на продуктите на Vision Express); и

§  по автоматизиран начин.

 

право за изтриване на данни

(т. нар. право да бъдете забравени)

Имате право да поискате изтриване на личните ви данни в някои случаи, включително когато:

§  Вашите данни се обработват неправомерно;

§  вече не са необходими за постигане на целите, за които са били събрани или обработени;

§  няма правно основание за тяхната обработка (напр. при изтегляне на съгласието Ви или когато сте възразили).

 

Вашето право да поискате изтриване на личните Ви данни може да бъде ограничено в някои случаи, включително когато обработката им е необходима за изпълнение на правните задължения на Vision Express (напр. в съответствие със задълженията, свързани с воденето на счетоводството).

 

В.4. Право на оттегляне на съгласие

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, например чрез настройките на акаунта или като кликнете върху линка в имейла, който сте получили и който е с търговско съдържание. За да оттеглите вашето съгласие, можете също да се свържете с нас чрез данните за контакт в раздела Контакт [https://visionexpress.pl/artykul/kontakt].

 

Внимание! Оттеглянето на съгласието може да доведе до това, че Vision Express няма да може да Ви предоставя услуги въз основа на Вашето съгласие.

 

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, която е била извършена преди неговото оттегляне.

 

В.5. Право на възражение

Имате право на възражение срещу обработването на личните ви данни, ако такава обработка се основава на законния интерес на Vision Express (повече информация относно понятието законно обоснован интерес в точка Б.4.) )

 

Можете да повдигате възражения по причини, свързани с конкретната ситуация. В случай на повдигане на възражение относно:

§  обработката на лични данни за целите на директния маркетинг - Vision Express няма да може да обработва вашите лични данни;

§  обработката на лични данни за други цели - Vision Express няма да може да обработва вашите лични данни, освен ако не съществуват легитимни и законосъобразни основания за обработка, доминиращи вашите интереси, права и свободи или причини за формулиране, разследване или защита на вашите искове.

 

Правото да се повдигат възражения се отнася само до обработката на лични данни въз основа на законния интерес на Vision Express и не засяга обработката на вашите лични данни въз основа на изпълнение на договора, вашето съгласие или друго правно основание (повече информация относно правните основания за обработка в точка Б.4. ).

 

В.6. Право на подаване на жалба

Имате право да подадете жалба до надзорния орган, като използвате информацията за контакт по-долу:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Главен инспектор за защита на личните данни

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Служба на Генералния инспектор за защита на личните данни

u. Stawki 2

00-193 Warszawa, Poland

В момента (май 2018 г.) се работи по нов закон за защита на личните данни. Законопроектът предвижда замяната на ГИЗЛД с нов надзорен орган - председател на Службата за защита на личните данни. В този случай ще можете да упражнявате правото си да подадете жалба до председателя на Службата за защита на личните данни (ако е установен такъв орган).

 

Г. Файлове бисквитки

 

Г.1. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките (познати още като файлове cookies)  представляват електронни (IT) данни, по-специално текстови файлове, които се съхраняват в крайното устройство на потребителя на уебсайта и клиента и са предназначени да улеснят използването на съответните елементи на уебсайта. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който идват, времето за съхранение в крайното устройство и уникален номер.

 

Уебсайтът използва два основни типа бисквитки: сесийни бисквитки (session cookies)  и постоянни бисквитки (persistent cookies). Бисквитките за сесии са временни файлове, които се съхраняват в крайното устройство на потребителя, докато се излезе от системата, напускайки уебсайта или изключвайки софтуера (браузъра). Постоянните бисквитки се съхраняват на крайното устройство на потребителя и клиента за времето, посочено в параметрите на файла бисквитка, или докато бъдат изтрити от потребителя и клиента.

Г.2. С каква цел уебсайтът използва бисквитки?

Vision Express използва бисквитки за следните цели:

  • адаптиране на съдържанието на страниците на уебсайта към предпочитанията на потребителя и клиента и оптимизиране на използването на уебсайтове; по-точно, тези файлове позволяват да се разпознае устройството на потребителя на услугата и клиента и уебсайтът да бъде правилно показан, съобразен с индивидуалните му нужди;
  • създаване на статистики, които помагат да се разбере как потребителите на уебсайта и клиентите ползват уебсайтовете, което позволява подобряване на тяхната структура и съдържание;
  • поддържане на сесията на клиента (след влизане в системата), благодарение на което клиентът не трябва да въвежда отново данните си за вход и парола на всяка следваща страница на уебсайта;
  • поддържане на информация за продуктите, добавени от клиента към "кошницата".

 

Г.3. Какви бисквитки използва уебсайтът?

Vision Express използва следните бисквитки:

 

Название на бисквитката

Описание на бисквитката

Период на съхранение на бисквитките

uid

Аналитични бисквитки

120  дни

fr

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

365 дни

_gat_UA-92443388-36

Аналитични бисквитки

2 години

_dc_gtm_UA-22269153-1

Аналитични бисквитки

2 години

uid

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

30 дни

onet_retarg

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

365 дни

alt_ve_promo_key

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

24 часа

alt_ve_promo_val

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

24 часа

ve_promo_key

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

24 часа

ve_promo_val

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

24 часа

_gat_Ua-92443388-36

Аналитични бисквитки

2 години

cookiePolicyy

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

10 години

cid

Аналитични бисквитки

28 дни

ve-common

Бисквитки, засягащи функционалността на уебсайта и за запазване на потребителските предпочитания

24 часа

_dc_gtm_UA-22269153-1

Аналитични бисквитки

2 години

 

Г.4. Как мога да управлявам съгласието си за използването на бисквитки?

Софтуерът, използван за сърфиране в уебстраници (браузърът), по подразбиране позволява съхранението на бисквитки на крайното устройство на потребителя и клиента. Потребителите и клиентите на уебсайтове могат да променят настройките си за бисквитки по всяко време. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното боравене с бисквитки в настройките на браузъра или да информират за всяко вписване в устройството на уебсайта и клиента. Подробна информация за възможностите и начините на работа с бисквитките можете да намерите в настройките на софтуера (браузър).

Внимание! Изтеглянето на Вашето съгласие за използването на бисквитки може да означава ограничаване на някои от функциите на уебсайта, включително и „способността за запомняне“:

§  пазаруване във вашата кошница;

§  Вашите пароли и влизания;

§  Вашите езикови настройки;

§  Вашата часова зона;

§  Вашите предпочитания относно разделителната способност на екрана.

Гаранция+

80%
Отстъпка
при всякакъв
вид повреди
20%
отстъпка
при следваща
покупка
Новини и промоции Новини и промоции