VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Регламент на програмата

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер  175436176 (по-долу „Организатор”), на постоянна оферта - програма „Ваучери с намаление“.

I. Място и период 
Програмата е валидна от 28.12.2017г.  до 28.01.2018г.  в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

II. Регламент на Програмата „Ваучери с намаление“ 
1. От програмата може да се възползва всеки клиент (по-долу „Участник“), който направи поръчка за покупка на чифт диоптрични очила, включваща рамка и 2 диоптрични стъкла, от който и да е вид стъкла, посочени по-долу, а именно:
a. монофоклани стъкла от пакет Бронз или извън определените пакети на стойност минимум 89 лева /с думи: осемдесет и девет лева/ 
б. стъкла Компютър или Офис 
в. всички видове прогресивни стъкла. 
2. Информацията за пакетите стъкла е достъпна в оптиките и на интерент страницата на Организатора http://www.visionexpress-bg.com/
3. Участникът, закупил чифт диоптрични очила от изброените в подточки от а) до в), получава ваучер за  отстъпка  на стойност 50% при бъдеща покупка на  диоптрични или слънчеви очила с диоптрър .
4. Отстъпката  от 50% може да бъде използвана при покупка на втори чифт диоптрични очила или слънчеви очила с диоптрър съгласно точка II. 5, 6 и 7, по-долу от настоящия регламент.
5. Ако регулярната цена на втория чифт диоптрични очила или слънчеви очила с диоптър е равна или по-ниска от регулярната цена на първия чифт, Участникът получава 50% отстъпка от цената на втория чифт диоптрични или слънчеви очила с диоптър. 
6. Ако цената на втория чифт диоптрични очила или слънчеви очила с диоптър е по-висока от регулярната цена на първия чифт, Участникът получава отстъпка  на втория чифт очила, на стойност, която се равнява на 50% от регулярната цена на първия чифт диоптрични очила или слънчеви очила с диоптър. 
7. Ваучерът за отстъпка  на диоптрични очила може да бъде използван в рамките на 14 дни от датата на получаване на изпълнената първа поръчка за изработка на очилата по т.II.1, в оптиката, където дадената поръчка е реализирана. 
8. Ваучерът за отстъпка  на диоптрични очила може да бъде използван само от клиента, който е направил поръчката  на първия чифт диоптрични очила. Не може да се отстъпва на други лица. 
9. Ваучерът за отстъпка  не може да бъде заменян с пари  или с друг еквивалент, от него не се връща ресто. 
10. Участникът, ползващ ваучер, доплаща разликата в цената, оставаща след приспадане на отстъпката от регулярната цена на втория чифт.  

III. Комбиниране на Програмата с други намаления
Програмата не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция. 
1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com 
2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка  I. 

V. Заключителни постановления
1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията. 
Организаторът запазва правото си да променя условията и срока на Програмата и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила. Информацията за промени в Регламента ще бъде достъпна в оптиките на Vision Express и публикувана от Организатора на интернет страницата http://www.visionexpress-bg.com/ 
2. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган. 
3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган. 

Гаранция+

80%
Отстъпка
при всякакъв
вид повреди
20%
отстъпка
при следваща
покупка
Новини и промоции Новини и промоции